Спрощення трудових відносин на час військового стану

06.10.2022

З 19 серпня 2022 року вступив в силу Закон № 2434-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність».

Закон вносить зміни в регулювання трудових відносин, діятиме упродовж воєнного стану, і втратить чинність з дня припинення або скасування воєнного стану. 

Основні положення закону.

✔️Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах. 

✔️ Спрощений режим може бути застосований, якщо виконується одна з вимог:

◾роботодавець є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

◾розмір заробітної плати працівника за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

✔️Між роботодавцем та працівником має бути укладений трудовий договір (ТД), в якому сторони визначають умови праці та який має вмістити всі визначені істотні умови. Він має бути укладений в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із сторін) або у формі електронного документа.

Істотні умови ТД:

 1. місце роботи;
 1. дата набрання чинності ТД, строк дії договору;
 • ТД може бути як безстроковий, так і укладений на певний строк або на час виконання певної роботи.
 1. обов’язки працівника;
 1. умови оплати праці, доплати, премії, надбавки, заохочувальні і компенсаційні виплати, оплата роботи в нічний та надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні);
 • Розмір заробітної плати визначається з урахуванням встановленого законом мінімального рівня оплати праці. Виплачується у строки, визначені ТД, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
 1. режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, роботи в нічний та надурочний час;
 • За домовленістю сторін можуть бути встановлений режим роботи, але з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень (не більше 40 годин), тривалості щотижневого безперервного відпочинку (не менше 42 години підряд).
 1. тривалість основної щорічної відпустки, порядок її надання;

 Спрощений режим передбачає можливі особливості надання щорічної відпустки:

 • на прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості або надана повної тривалості з урахуванням встановлених норм тривалості щорічних відпусток;
 • за сімейними обставинами та з інших причин може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на термін більший ніж 15 календарних днів на рік, якщо така умова передбачена трудовим договором;
 • заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.
 1. гарантії і компенсації за роботу із шкідливими та/або небезпечними умовами праці;
 1. умови праці;
 1. строки повідомлення про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
 1. порядок та форма обміну інформацією між роботодавцем і працівником;
 1. порядок та строки повідомлення працівника про зміну істотних умов праці (у разі їх погіршення);
 1. умови та порядок внесення змін до трудового договору, порядок та форма інформування про зміну трудового договору;
 1. умови нерозголошення комерційної таємниці, забезпечення захисту інтелектуальної власності і використання об’єктів авторського права (у разі їх використання або створення у процесі трудової діяльності) та відповідальність за їх порушення;
 1. умови виникнення та порядок врегулювання конфлікту інтересів;
 1. компенсаційна виплата працівнику у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
 • Звільнення з ініціативи роботодавця:

Звільнення з підстав не передбачених КЗпП, здійснюється з обґрунтуванням (зазначенням) причин такого розірвання та з наданням працівнику компенсаційної виплати:

 • ½ мінімальної заробітної плати (МЗП) – якщо сума періодів роботи у роботодавця до 30 к.д.;
 • 1 МЗП – якщо сума періодів роботи більше 30 к.д.
 • 3 МЗП – якщо сума періодів роботи понад 1 рік;
 • 5 МЗП — якщо сума періодів роботи понад 2 роки.
 • ТД розривається шляхом підписання додаткової угоди про розірвання ТД або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику офіційного повідомлення про розірвання трудового договору. ТД вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення або через 7 к.д. з дня надходження поштового відправлення у поштове відділення.
 • Працівник і роботодавець за їх згодою можуть визначати у ТД також інші, крім встановлених цим Кодексом, підстави припинення або розірвання ТД.
 1. відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати, що передбачає визначення у ТД розміру компенсації (у процентному відношенні до розміру заробітної плати (тарифної ставки або окладу (посадового окладу), яка сплачується роботодавцем працівнику за кожний день затримки виплати заробітної плати.

Як вже було зазначено, Закон втратить чинність з дня припинення або скасування воєнного стану та  поки не ясно, який статус будуть мати трудові відносини, до яких був застосований спрощений режим після втрати чинності Законом.  

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам